Jikji và Châu bản Triều Nguyễn : Di sản Tư liệu Thế giới của Hàn quốc và Việt Nam.